1. Hi cảnh – Nam Chi
  2. Loạn Thế Vi Vương – Cố Tuyết Nhu
  3. Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn – Mặc Thanh Triêm Y Quyết
  4. Chuyển kiếp để phục cừu – Quyết Tuyệt