1

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Zet

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Vĩ Thanh

Ngoại truyện

HẾT