Edit: Thù Nhi

☆ Đệ tam chương

Viên Bác Nhã ôm yết hầu nghẹn đến mặt tím ngắt cũng không nặn ra được một tiếng, Tiếp tục đọc “[Mang theo không gian đi xuyên việt] Chương 3”